Δίκη

• Κλήτευση με προειδοποιητικές επιστολές
• Συμβιβασμός
• Αστικές αγωγές , σε περίπτωση παράβασης των Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα
• Δηλώσεις , αντιρρήσεις , και ακυρώσεις των εκκρεμών αιτήσεων εμπορικών σημάτων
• Αγωγές Αθέμιτου ανταγωνισμού