Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες)

• Eρευνα στον Ο.Β.Ι. για την οριοθέτηση προστασίας των προηγούμενων δικαιωμάτων
• Αιτήσεις για Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Αλλοδαπή κατοχύρωση πατέντας
• Επικύρωση στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τωνEuro- PCT
• Διεθνείς Αιτήσεις PCT
• Παρακολούθηση
• Ανανέωση