Συμβάσεις

• Άδειας Χρήσης Ευρεσιτεχνίας
• Άδειας Χρήσης Βιομηχανικών Σχεδίων
• Αδειας Χρήσης Εμπορικών Σημάτων
• Συμφωνίες διανομής και εμπορικών αντιπροσώπων
• Συμβάσεις Εταιρικές : Ιδρυση νέου Νομικού Προσώπου βάση του ελληνικού νόμου